Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικώς απαριθμούμενες στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περιπτώσεις, αναφέρει το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,μόνο εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η αναθέτουσα αρχή έχει μεν ευχέρεια, κατ’ απόκλιση από το γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, να συνάπτει δημόσια σύμβαση με προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις. Η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία . Σύμφωνα δε με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πληρούται μία από τις σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν δικαιολογείται η προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι  η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της ΕΑΑΔΗΣΥ  επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαπραγμάτευση αφορά σε συμβάσεις άνω των ορίων της κοινοτικής Οδηγίας.