Σε έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπόκεινται συμβάσεις, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Συνεπώς, συμβάσεις που δεν είναι συγχρηματοδοτούμενες, δηλαδή χρηματοδοτούνται αποκλειστικά
και μόνο από ενωσιακούς πόρους (χρηματοδότηση χωρίς την οικονομική συμμετοχή του ΟΤΑ ή
άλλων εθνικών πόρων) δεν εμπίπτουν στον  έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησηςν αναφέρει, εκτός των άλλων, η διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.