Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) ενημερώνει ότι έχει ήδη ρυθμιστεί  ο τρόπος εξόφλησης των επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ για τους εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους στο ΤΕΚΑ.

Η κύρια αλλαγή συνίσταται στο γεγονός ότι οι εργοδότες θα πρέπει να εξοφλούν πλήρως το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργαζομένου) χωρίς να διενεργείται συμψηφισμός με τις αναλογούσες επιδοτήσεις. Εν συνεχεία, κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν δηλωθεί με διασταύρωση από τα πληροφοριακά συστήματα των λοιπών συναρμόδιων φορέων, τα ποσά που αναλογούν στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ, πιστώνονται στην Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη ΤΕΚΑ και μπορούν να συμψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Εφιστάται η προσοχή κατά τη συμπλήρωση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ:

– ο τύπος αποδοχών (πεδίο 36) να αντιστοιχεί στον τύπο που έχει σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης (π.χ. 901-914)∙
– θα πρέπει να συμπληρώνονται τα πεδία 43 «Επιδότηση Ασφ/νου (Ποσό)», 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)» και 45 «Επιδότηση Εργοδότη (Ποσό), στο πεδίο 36 «Τύπος Αποδοχών»∙
– στο πεδίο 46 «Καταβληθείσες εισφορές» να αναγράφεται το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, μη λαμβανομένων υπόψη των επιδοτήσεων.