Η Εναία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δημοσίευσε έγγραφο που περιλαμβάνει τις διευκρινίσεις της Ευρωπαίκής Επιτροπής ως προς τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η Επιτροπή, εκτός των άλλων,  επισημαίνει ότι οι ενωσιακοί κανόνες δημοσίων συμβάσεων παρέχουν επαρκή μέτρα για την κάλυψη των επιτακτικότερων αναγκών των αναθετουσών αρχών υπό τις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις.

Η  Οδηγία προβλέπει σημαντική σύντμηση των γενικών προθεσμιών που καθιστά εφικτή την ταχεία ανάθεση της σύμβασης.

Η χρήση της “επισπευσμένης” ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας είναι σύμφωνη με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας και διασφαλίζει τον ανταγωνισμό ακόμα και σε επείγουσες καταστάσεις.

Επιπλέον, με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση το ενωσιακό δίκαιο παρέχει ένα πρόσθετο εργαλείο που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάθεση συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την πανδημία.

Κάθε αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αξιολογεί, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χρήση της ως άνω διακικασίας και σε χωριστή έκθεση θα πρέπει να αιτιολογεί την απόφασή της για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Τέλος, έχει διευκρινιστεί  ότι οι συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα με τα άρθρ. 32 παρ. 2 περ. γ και 269 περ. δ Ν. 4412/2016 και το αντικείμενό τους σχετίζεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ