Οιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας  οφείλει να λάβει το σύνολο των απαραίτητων δημοσιεύσεων, αναφέρει εκτός των άλλων το διευκρινιστικό έγγραφο   της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ειδικά ως προς τις συμβάσεις άνω των ορίων η αναθέτουσα αρχή/ αναθέτων φορέας οφείλει καταρχήν να αποστείλει προς την Ε.Ε.Ε.Ε. το τυποποιημένο έντυπο διορθωτικής διακήρυξης  και εν συνεχεία, να προβεί στις σχετικές δημοσιεύσεις σε εθνικό επίπεδο.
Στην περίπτωση δε διορθώσεων ή τροποποιήσεων προκηρύξεων που μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεφθεισών προθεσμιών ή η έναρξη νέας διαδικασίας.
Συμπερασματικά, τονίζεται ότι οιαδήποτε τροποποίηση όρων της της διακήρυξης στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας, οφείλει να λάβει το σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με ίσους όρους προς όλους.