Η Βάση Υποβρυχίων έχει προβεί σε δημοσίευση απαιτήσεων 5/21 για εργασίες υγρομόνωσης πολυσυνεργείου ΒΥ/ΝΣ  και όχι σε δημοσείευση διακήρυξης.

Η Ένωση ζητά  τη ματαίωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία  και  τη διεξαγωγή του σύμφωνα με τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων.