Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έθεσε  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και των νόμων 3433/2006, 3383/2010 και 3978/2011 που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας.

H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 7η Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις απόψεις τους στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης info@pedmede.gr  έως την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020.