Υπουργική απόφαση με θέμα Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στο πληροφοριακό σύστημα «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions» του Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, Microfinance Solutions ΜΟΝ ΑΕ, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3967Β/2023.

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την καταχώρηση και την αξιολόγηση των αιτημάτων των χρηστών χορήγησης μικροπιστώσεων και κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης, θα υποστηρίζει την διαχείριση των μικροπιστώσεων των χρηστών.