Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2915 Β/2024 με την οποία αποφασίζεται η  διάθεση των κάτωθι διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗ.Τ.Ε.» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
α) η  διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth2.0» και
β) η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστών οΑuth2.0 PA – Υπαλλήλων»
Σκοπός διάθεσης των υπηρεσιών είναι, η αυθεντικοποίηση των Χρηστών με την χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet και των Υπαλλήλων με την χρήση διαπιστευτηρίων δημόσιας διοίκησης για το Πληροφοριακό σύστημα «Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – Μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης (Δ24) και, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση όλων των διαδικασιών διαχείρισης των Μητρώων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτημάτων εγγραφής και των συναφών τροποποιήσεων, της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και της ψηφιακής έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών.
Η διάθεση γίνεται βάσει του του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).