Εργολήπτης, ο οποίος ανέλαβε και εκτέλεσε τεχνικό έργο σε Δήμο της χώρας,προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για μη αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Κατά την εξέταση του θέματος, ο Συνήγορος ενημερώθηκε από τον Δήμο ότι δεν ήταν δυνατή η αποπληρωμή του τιμήματος, διότι ο Ανάδοχος δεν είχε καταβάλει την προβλεπόμενη αμοιβή προς μια εκ των δύο εφημερίδων που ανήρτησαν την προκήρυξη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η συγκεκριμένη καταβολή βαρύνει τον Ανάδοχο. Η μη καταβολή, ωστόσο, οφειλόταν στον θάνατο του ιδιοκτήτη της εφημερίδας και σε αδυναμία εντοπισμού των κληρονόμων αυτού από τον Ανάδοχο.
Ο Δήμος, σε έγγραφά του προς το Συνήγορο, επέμεινε ότι η ιδιαιτερότητα της εν λόγω περίπτωσης δεν δικαιολογούσε τη μη εκπλήρωση της νόμιμης υποχρέωσης του Ανάδοχου και ότι η παράλειψη εμπόδιζε την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, παρά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από τον Δήμο.
Ο Συνήγορος επεσήμανε προς το Δήμο ότι ναι μεν ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με την καταβολή του τιμήματος ανάρτησης της προκήρυξης προς την εφημερίδα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καθίσταται ο ίδιος υποχρεωτικά και πληρωτής. Το εν λόγω πρόβλημα μπορεί να λυθεί με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου του ποσού που αντιστοιχεί στην αμοιβή της εφημερίδας από τον Δήμο, ο οποίος εν συνεχεία πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (πχ δημόσιες ανακοινώσεις κλπ), προκειμένου να ευρεθούν οι δικαιούχοι και να αιτηθούν την είσπραξη του ποσού.
Για αντίστοιχο θέμα υφίσταται  και σχετική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ μια τέτοια λύση προωθεί τόσο την αρχή της αναλογικότητας όσο και την αρχή της καλής πίστης στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι ο αντισυμβαλλόμενος κατασκευαστής αδυνατεί να λάβει την νόμιμη αμοιβή για το έργο που κατασκεύασε και παρέδωσε στον Δήμο εξαιτίας μιας επιμέρους τυπικής  υποχρέωσης, η μη εκπλήρωση της οποίας κείται, στην προκείμενη περίπτωση, εκτός του κύκλου ευθύνης και δυνατοτήτων του.
Εν τέλει ο Δήμος αποδέχτηκε τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη και κατέβαλε την οφειλόμενη αμοιβή στον Εργολήπτη

Σημειώνεται ότι:

Ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί σε υποθέσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και διοικητικών διαδικασιών στους ακόλουθους τομείς:

  • κρατικές προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις,
  • τοπική αυτοδιοίκηση,
  • επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ),
  • επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση,
  • εργασία και απασχόληση,
  • μεταφορές, επικοινωνίες και ταχυδρομεία,
  • προσλήψεις (εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ) στο δημόσιο και στην εκπαίδευση,
  • φορολογία και τελωνεία,
  • προσυμβατική, συμβατική και εξωσυμβατική-αντικειμενική ευθύνη του Δημοσίου, απαλλοτριώσεις,
  • οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών