Στον   διαγωνισμό για  την Προμήθεια Ταρτάν για το Δ.Α.Κ. Γάλλου δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά  πρόσωπα,  που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το  προκηρυσσόμενο αντικείμενο και όχι οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ), ως οι μόνες κατάλληλες για την έντεχνη εκτέλεσή του.

Η διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό έργου, που προκηρύσσεται ως προμήθεια,  βρίσκεται εδώ