Ματαίωση του διαγωνισμού του έργου «Αποχέτευση Νοτίου Τμήματος Νήσου Κυθήρων» και   τροποποίηση της διακήρυξης προκειμένου να  είναι απολύτως  σύμφωνη με τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων και να  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής στο διαγωνισμό όσες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις   έχουν τη δυνατότητα έντεχνης  και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης  εκτέλεσης του έργου ζητά η Ένωση από τον Δήμαρχο Κυθήρων