Την ματαίωση των  διαγωνισμών  την προγραμματισμένη ημερομηνία, τη δημοσίευση των διακηρύξεων όπως ορίζει ο Νόμος  και την απαλοιφή του επιπλέον όρου ζητά   η Ένωση από το Δήμο Πάργας για τους τέσσερις διαγωνισμούς που αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ την 28.01.2022.