Η Ένωση ζητά   την τροποποίηση της διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Μετσόβου»   ώστε η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά να  προσδιορίζεται βάσει της τιμής και μόνον

Η επιστολή προς το Δήμαρχο Μετσόβου βρίσκεται εδώ .