Πάγια θέση της ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελεί η υποχρέωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων να είναι πιστοποιημένες.

Όμως στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου  «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου», εκτός των άλλων,  ζητούνται: ISO 45001  για τη διαχείριση  τη επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας,  ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, ISO 37001 για τη  διαχείριση κατά της δωροδοκίας,  ISO 22301 για την ασφάλεια και ανθεκτικότητα και τη διαχείριση της  επιχειρησιακής συνέχειας,  SA 8000  για την ανάπτυξη διαχειριστικού συστήματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας,  ISO 27001  για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, τα οποία είναι υπερβολικά και δεν σχετίζονται άπαντα  με το προς εκτέλεση αντικείμενο, αναφέρει, εκτός των άλλων η επιστολή  της Ένωσης .