Το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει  ότι από την  Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00, το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης.
Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του εν λόγω υποσυστήματος κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία διαγωνισμών, η υποβολή προσφορών κ.λπ.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο παρέχει έγγραφες οδηγίες προς τις Αναθέτουσες Αρχές