Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο διαχειριστής  του υποσυστήματος  ΕΣΗΔΗΣ -Δημόσια Έργα θα είναι πλέον η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ως εκ τούτου του υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23.30 έως και τη Δευτέρα 22.06.2020 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες λειτουργίες στις υποδομές.

Για το λόγο αυτό οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το ανωτέρω διάστημα καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών, όπως υποβολής προσφορών, αποσφράγισης προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολής ενστάσεων, προσφυγών κλπ.

Εφόσον έχουν ήδη καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενες διαδικασίες, αυτές θα πρέεπει να μετατεθούν με σχετικές αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.