Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  σε ανακοίνωσή του αναφέρει   ότι τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ, Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις, καθώς και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, θα τεθούν εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 26.11.2021 από ώρα 08.00 και έως ώρα 23:59 λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στις υποδομές του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» πραγματοποιείται και η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
Λόγω της διακοπής της παροχής των υπηρεσιών των εν λόγω υποσυστημάτων κατά το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων, η ανάρτηση των
σχετικών πράξεων Δημοσίων Συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, η ανάρτηση/σχολιασμός Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και η πρόσβαση χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς».
Για το λόγο αυτό, καλούνται οι Αναθέτουσες Αρχές να ρυθμίσουν τα σχετικά θέματα των διαγωνισμών