Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι το υποσύστημα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 13.01.2023 και ώρα 18:00 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του σε νεότερη έκδοση. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 16.01.2023 και ώρα 12.00 μμ.