Ενημερώνουμε τα μέλη μας  ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 21.07.2023 και ώρα 17:01 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του. Το υποσύστημα θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 24.07.2023 και ώρα 18.00 μμ.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο  και τις οδηγίες που παρέχει  εδώ