Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, την Παρασκευή 04.09.2020 από ώρα 15.00 έως 19.00 θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών και Υπηρεσιών και ΚΗΜΔΗΣ καθώς και ο ιστότοπος “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” για λόγους αναβάθμισης.

Εφόσον έχουν ήδη καθοριστεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ως άνω διάστημα, θα πρέπει να μετατεθούν με σχετικές αποφάσεις των αναθετουσών αρχών, αναφέρει εκτός των άλλων,  η ανακοίνωση.