Ενημερώνουμε τα μέλη μας  ότι αναρτήθηκε την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, ο διαγωνισμός του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», Εργολαβία: Ε-902, προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ (χωρίς προαίρεση) (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (50%): 400.000,00 Ευρώ, Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 50% (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/08/2023 και ώρα 10:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 03/08/2023 και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί:
• Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ
• Στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 201952