Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι αναρτήθηκε την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, ο διαγωνισμός του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΚΑΛΕΤΖΙ, ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»,

Εργολαβία: Α-470,  Εκτιμώμενης αξίας: 14.300.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/08/2023 και ώρα 10:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29/08/2023 και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί:

Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ

Στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 202196