Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ο διαγωνισμός του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΤΜΗΜΑ: ΚΛΕΙΔΙ – ΔΑΦΝΟΥΛΑ», Εργολαβία: Ε-907, συνολικής εκτιμώμενης αξίας είκοσι ενός εκατομμυρίων, οκτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων, επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (21.885.789,87 €), συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 25% (4.377.157,97 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/10/2023 και ώρα 10:00
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10/10/2023 και ώρα 10:00

Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί:
• Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ στο link: https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNotices/
• Στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 203122