Παραθέτουμε στοιχεία για τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Τ.Ι. ΠΕΡΙΣΣΟΥ), ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ», προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών μας.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Ν.ΙΩΝΙΑΣ (Τ.Ι. ΠΕΡΙΣΣΟΥ), ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» – ΤΑΙΠΕΔ (hradf.com)

Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 207954) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.