Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού,
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Επισημαίνουμε ότι με τα άρθρα 23-26 του ν.3697 δίδονται σοβαρές διευκολύνσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο. (ΦΕΚ194Α'/25-9-2008)