Πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/03/2021 διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου GUPP– Upgrading skills for EU Greener Public Procurements in Construction Works (Αναβάθμιση δεξιοτήτων για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ στα Κατασκευαστικά έργα) με σκοπό την επισκόπηση της πορείας υλοποίησής του.

Συζητήθηκαν διεξοδικά τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάχθηκε σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα (Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Σλοβενία) σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και την πορεία ενσωμάτωσή τους στα δημόσια έργα, με έμφαση στον Κατασκευαστικό κλάδο.

Την Ελλάδα εκπροσωπούν η ΠΕΔΜΕΔΕ και η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προσφέροντας την τεχνογνωσία τους στο θέμα.

Για την Ελλάδα σημείο αναφοράς αποτέλεσε η πρόσφατη Έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ 466Β/2021/ 08/02/2021). Υπογραμμίστηκε ωστόσο η υστέρησή μας σε σχέση με άλλες χώρες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Σλοβενία και η Ιρλανδία έχουν σημειώσει ήδη σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, έχοντας εγκρίνει την αντίστοιχη Εθνική τους Στρατηγική για τις ΠΣΔ από το 2017 και 2012 αντίστοιχα!

Εάν σας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις γύρω από το θέμα των ΠΔΣ, και θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου αλλά και για το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης που αναμένεται να δημιουργηθεί μείνετε συντονισμένοι! Αναμένεται σύντομα η δημιουργία και δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου.

Δείτε εδώ την πρώτη έκδοση του φυλλαδίου του έργου, για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο και τις δράσεις του!