Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την πανδημία δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών