«Δεδομένου ότι η απαλλαγή από τον άνθρακα είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας, το πακέτο “Fit for 55” αφορά και τον Kατασκευαστικό κλάδο», αναφέρει ο κ. José-Michaël Chenu, Aντιπρόεδρος της FIEC ο οποίος είναι αρμόδιος για την Τεχνική Επιτροπή, μιλώντας για το πακέτο ενεργειακών και κλιματικών μεταρρυθμίσεων που μόλις δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Αρκετά από τα προτεινόμενα μέτρα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον Κλάδο μας και στην ικανότητά του να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Η προτεινόμενη επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών στα κτίρια είναι ένα από αυτά και θα το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά.»

Συμπίπτοντας με τη δημοσίευση της θέσης της FIEC σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, η οποία δεν καλύπτεται από το ίδιο το πακέτο, όπως είχε ήδη προβλεφθεί στο Κύμα Ανακαινίσεων τον περασμένο Οκτώβριο, το πακέτο “Fit for 55” στοχεύει στη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030. Μεταξύ των μέτρων που σχετίζονται άμεσα με τον Κατασκευαστικό Κλάδο είναι η μεταρρύθμιση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) και η επέκτασή του στα κτίρια. Το ETS, το οποίο καλύπτει περίπου το 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ, είναι ένα «σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίου», το οποίο καθορίζει τη συνολική ποσότητα ορισμένων αερίων θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπονται από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το σύστημα. Το όριο μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Εκτός από ορισμένους πολύ συγκεκριμένους κατασκευαστές υλικών, η βιομηχανία καλύπτεται έως τώρα σε μεγάλο βαθμό από τον εναλλακτικό Κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, ο οποίος θέτει δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για τα αέρια του θερμοκηπίου για καθένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 30% μείωση των εκπομπών, με το 2005 ως έτος βάσης, έως το 2030. Αυτός ο Κανονισμός επίσης αναθεωρείται. Τα έσοδα που αναμένονται να προκύψουν από την εμπορία εκπομπών στα κτίρια θα διατεθούν για μια κοινωνική διευκόλυνση για το κλίμα, η οποία θα δημιουργηθεί για την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών, εκτεθειμένων στα κόστη που προκύπτουν από τη μετάβαση που θα πλήξει τα κτίρια. Απομένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει το αναμορφωμένο παράλληλα με το εκτεταμένο ETS.

Ορισμένα δομικά υλικά όπως το τσιμέντο, το σίδερο και ο χάλυβας και το αλουμίνιο, θα καλύπτονται από τον προτεινόμενο Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism), ένα δασμό στα εισαγόμενα αγαθά με βάση την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα. Αυτός ο προτεινόμενος κανονισμός υποστηρίζεται έντονα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο κάποιοι φορείς της βιομηχανίας προτιμούν τις αποζημιώσεις στο πλαίσιο του ETS.

Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης στο πακέτο, με αλλαγές τόσο στην προβλεπόμενη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση όσο και στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Την επίσημη έκδοση του Δελτίου Τύπου αλλά και περισσότερες πληροφορίες για το “Fit for 55” και τις θέσεις της FIEC μπορείτε να βρείτε εδώ.