Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας την, επιβληθείσα ήδη από το έτος 2003, υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το Νόμο 3213/03 (ΦΕΚ 309Α/31-12-03).

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) εφεξής υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο είτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Γ΄ Μονάδα

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92

Τ.Κ. 11853

Τηλ. 2103401950 – 951