Η Ένωση με επιστολή της είχε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ τη δυνατότητα συμψηφισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προς το ΕΦΚΑ για οιαδήποτε αιτία εκ μέρους των ασφαλισμένων με τυχόν οφειλές τους που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ικανοποίησε το αίτημα της Ένωσης και ενημερώνει τα μέλη ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των βεβαιωμένων στο ΚΕΑΟ, στα πλαίσια της συμψηφιστικής διαδικασίας που τηρείται για την επιστροφή των αχρεωστήστως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους