Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’68/20.03.2020 η από 20.03.20 Π.Ν.Π, η οποία έκανε δεκτά τα αιτήματα της Ένωσης για αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, αναστολή προθεσμιών, παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών (άρθρο 60).
Επίσης με αυτή την Π.Ν.Π. επιβάλλονται πρόσθετοι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας εργαζομένων στα εργοτάξια, η παράβαση των οποίων επιφέρει εκτός των άλλων κυρώσεων και διοικητικά πρόστιμα στις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (άρθρο 61).
Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση των ανωτέρω απαιτείται έκδοση Απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο, για τα συγκεκριμένα μέτρα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Επίσης στην από 20.03.20 Π.Ν.Π. περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα της Κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της κοινωνίας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.