Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267Α/31-12-2011 το υπ' αρ. 136/2011 Προεδρικό Διάταγμα με τίτλο ''Καθορισμός κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται απο το Ελεγκτικό Συνέδριο''