Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε απόφαση που προβλέπει :

  1. Τη χρηματοδότηση του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α» σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2023 που αποδίδονται στους Δήμους και στις Περιφέρειες ως ακολούθως:
    α) με ποσό ύψους σαράντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (41.686.000,00€) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», και
    β) με ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.074.000,00€) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».
    2. Τα ανωτέρω ποσά θα πιστωθούν στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α» με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.