Στρατηγική ανάδειξης νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα

Στοιχεία του έργου :

Κωδικός έργου:2019-1-FR01-KA202-062962

Διάρκεια: 28 μήνες (Οκτ 2019- Ιαν 2022)

Προϋπολογισμός: 332.212,00 €

Συντονιστής έργου: Office de l’ environment de la Corse (OEC), Regional Public body from France

Εταίροι:

 • ISQ, INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE, Research Institute/ Centre – Πορτογαλία
 • FLC, FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, Foundation – Ισπανία
 • UPB, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, Higher education institution (tertiary level) – Ρουμανία
 • FORMEDIL, FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL EDILIZIA, Non-governmental organisation – Ιταλία
 • PEDMEDE, Panhellenic Association of Engineers Contractors of Public Works, Association / Social partner  – Ελλάδα
 • EKS, European Knowledge Spot, Non-governmental organisation – Ελλάδα

Website : www.cdwaste-managevet.com

 

 

Λίγα λόγια για το έργο:

Τα Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑEKK) αποτελούν το πιο ισχυρό «ρεύμα» αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 36,4% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων στην Ε.Ε. Με αυτό το δεδομένο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών, όπως το Πρωτόκολλο Διαχείρισης ΑΕΚΚ και η Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και την επιδίωξη της αειφόρου χρήσης των πόρων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων. Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και στην αποτελεσματική διαχείριση ΑΕΚΚ επιφέρει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα των κατασκευών, δημιουργώντας νέες ανάγκες για γνώσεις και δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Developing Vocational Education and Training (VET) for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs- CDWaste-ManageVET» αποσκοπεί στην προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης.

 

Σκοπός – Αποτελέσματα:

Βασικές ενέργειες και αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού αποτελούν τα εξής:

 • Η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου το οποίο θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο της κατάρτισης για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.
 • Η δημιουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πεδίο της διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
 • Η δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Η ανάπτυξη μιας διαδραστικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (τηλεκατάρτισης) που θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Η πιλοτική εκπαίδευση ενός αριθμού εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου πάνω στο αναπτυχθέν πρόγραμμα.