Τίτλος Έργου:

CCP_LAW- Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με θέμα τη νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή

Κωδικός έργου: 618874-EPP-1-2020-1-VN-EPPKA2-CBHE-JP

Διάρκεια έργου: έναρξη: 01/2021, λήξη: 12/23 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 999.175,00 €

Συντονιστής εταίρος: Βιετνάμ: Hue University (HUE)- Higher Education Institution

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

Στο έργο εμπλέκονται χώρες της Ασίας (Βιετνάμ, Ινδία, Μαλαισία) οι οποίες εκπροσωπούνται από Πανεπιστήμια Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία) οι οποίες εκπροσωπούνται από Πανεπιστήμια Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ΠΕΔΜΕΔΕ ως εκπρόσωπος του Κατασκευαστικού κλάδου.

Partner’s/ Organisation’s Name Type of Organisation Country
Hue University (HUE) Πανεπιστήμιο Βιετνάμ
Hanoi Law University (HLU) Πανεπιστήμιο Βιετνάμ
Symbiosis International (SIU) Πανεπιστήμιο Ινδία
Marwadi University (MU) Πανεπιστήμιο Ινδία
Universiti Utara Malaysia (UUM) Πανεπιστήμιο Μαλαισία
International Islamic University (IIUM) Πανεπιστήμιο Μαλαισία
Coventry University (COV) Πανεπιστήμιο Αγγλία
Universitat De Girona (UdG) Πανεπιστήμιο Ισπανία
European Knowledge Spot (EKS) ΜΚΟ Ελλάδα
ΠΕΔΜΕΔΕ- Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εθνικός Κοινωνικός Εταίρος που εκπροσωπεί τον Κατασκευαστικό κλάδο Ελλάδα

Σκοπιμότητα του έργου:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Συγκεκριμένα, η δημιουργία και ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ή εναλλακτικά ως προπτυχιακού διπλώματος, ανάλογα με κάθε τελική απόφαση των Πανεπιστημίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο έργο.

Συνοπτικά, οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη, δοκιμή και προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στο πεδίο της Νομοθεσίας για την Κλιματική αλλαγή.
 • Προώθηση του εκσυγχρονισμού, της προσβασιμότητας και της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαλαισία, την Ινδία και το Βιετνάμ
 • Βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα ΑΕΙ με την ανάπτυξη ενός νέου και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που βασίζεται στις ΤΠΕ και με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών μεταξύ ακαδημαϊκών και φοιτητών
 • Συμβολή στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών που εκπροσωπούν την Ασία.
 • Προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίηση, συνεργασίας και
 • Τη δημιουργία Νομικών Κέντρων για την Κλιματική Αλλαγή (Η/Υ) στα Πανεπιστήμια των χωρών της Ασίας

Αποτελέσματα του έργου

 • Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης προγραμμάτων σπουδών στο πεδίο της Νομοθεσίας για την Κλιματική αλλαγή και διάγνωσης σχετικών αναγκών εκπαίδευσης στις συμμετέχοντες χώρες της Ευρώπης και Ασίας
 • Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στη Νομοθεσία για την Κλιματική αλλαγή σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα σπουδών για τη Νομοθεσία για την Κλιματική αλλαγή
 • Πιλοτική εφαρμογή εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια της Ασίας
 • Οριζόντιες ενέργειες Διαχείρισης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.