ΦΕΚ 4534 Β/2017 Δημοσίευση των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων της οδηγίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ