Απάντηση- διευκρινίσεις επί του από 14.02.2019 ερωτήματος ανώνυμης εταιρείας επί των όρων της διακήρυξης για την “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ” της Πράξης “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ “(ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5002945)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ