Την αναστολή ισχύος του Ν. 4281/2014 “περί θεσπίσεως κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” καθώς και την αναστολή της εφαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης των έργων ζητά η Ένωση με επιστολή της

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ