Τίτλος έργου: BuildOffsiteEU: Kατασκευές εκτός εργοταξίου: προς την καινοτομία στον Κατασκευαστικό τομέα

Κωδικός έργου: 2022-1-ES01-KA220-VET-000087862

Διάρκεια έργου: έναρξη:12/22, λήξη: 12/24 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 250.000,00 €.

Συντονιστής εταίρος: Fundación Laboral de la Construcción (Ισπανία)

Εταίροι: Κέντρο διαχείρισης γνώσεων και δεξιοτήτων – Gospodarska Zbornica Slovenije (Σλοβενία), Istituto per l’istrucione professionale dei lavoratori edili della provincia di Bologna -IIPLE- (Ιταλία), ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) – Ελλάδα & K&S- (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Το BuildOffsiteEU οδηγεί στην επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για τη μετάβαση από τις παραδοσιακές κατασκευές στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές (εκτός εργοταξίου), εξετάζοντας τα προσόντα τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μία από τις προτεραιότητες του Erasmus+.

Ο Κατασκευαστικός τομέας έχει άμεσο αντίκτυπο σε αρκετούς από τους δείκτες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και τη χρήση ενέργειας, οι οποίοι πρέπει να γίνουν ολοένα και πιο αποδοτικοί και να βασίζονται στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να επιτευχθούν τα συμφωνηθέντα κλιματικά και ενεργειακά επίπεδα. Για το ζήτημα αυτό, η λύση εκτός εργοταξίου στις κατασκευές είναι μια πραγματική επιλογή για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου κτιρίου και η μετάβαση σε αυτό το νέο σενάριο των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη.

Η βιομηχανοποιημένη κατασκευή συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση λιγότερων υλικών για την κατασκευή των προϊόντων της, με τη συντόμευση των χρόνων του εργοταξίου (με τη συνακόλουθη εξοικονόμηση της ζήτησης ενέργειας) και με την κατά προτεραιότητα χρήση στοιχείων από πρώτες ύλες με πολλές δυνατότητες ανακύκλωσης, γεγονός που συμβάλλει στην εφαρμογή των αρχών CE σε όλο τον κύκλο παραγωγής.

Στόχος του έργου BuildOffsiteEU είναι η ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη των κενών ικανοτήτων των παραδοσιακών επαγγελμάτων προκειμένου να προσαρμοστούν σε έναν τομέα που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα: την Κατασκευαστική Βιομηχανία.

Το BuildOffsiteEU μέσω των ακόλουθων ειδικών προτεραιοτήτων στον τομέα της ΕΕΚ στις κατασκευές, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις:

Προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η βιομηχανοποιημένη κατασκευή γίνεται αντιληπτή ως μια ποιοτική, ασφαλής, χρονοβόρα και οικονομικά αποδοτική επιλογή. Προκειμένου να συμβαδίσει με την αγορά, απαιτείται η επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

Αύξηση της ευελιξίας των ευκαιριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το έργο αυτό μέσω συμμετοχικών προσεγγίσεων και ψηφιακών τεχνολογιών θα ενσωματώσει καλές πρακτικές στις καθημερινές δραστηριότητες, συγκεντρώνοντας τις ανάγκες σε όλες τις χώρες-εταίρους του έργου. Στόχος είναι να αυξηθεί η ικανότητα και ο επαγγελματισμός για εργασία σε επίπεδο ΕΕ/Διεθνές επίπεδο. Η ανάδειξη των αναγκών και των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά εργασίας, στους νέους, στις γυναίκες, στους μετανάστες και στα άτομα που κινδυνεύουν να αποκλειστούν, θα δώσει την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά με τις επιχειρήσεις και τους κοινοτικούς δεσμούς.

Το BuildOffsiteEU έχει ως στόχο την προσαρμογή της ΕΕΚ στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και την καινοτομία στην εφαρμογή της ΕΕΚ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οδηγεί στην επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για τη μετάβαση στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές (εκτός εργοταξίου) σχεδιάζοντας μια πορεία κατάρτισης για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ παλαιών και νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και καθορίζοντας μια πορεία κατάρτισης για την ενίσχυση της προσφοράς ΕΕΚ για την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην ΕΕ.

 

Αποτελέσματα

Οι δραστηριότητες του BuildOffsiteEU αποσκοπούν στην τεχνική και οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος Erasmus+, στην ανάπτυξη προϊόντων και στην προσέγγισή τους με επιχειρήσεις, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δυνητικούς πελάτες της βιομηχανικής Κατασκευαστικής βιομηχανίας και του κοινού γενικότερα στην Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα.

Μια σύμπραξη παροχών ΕΕΚ, επιχειρηματικών ενώσεων, ερευνητικών κέντρων και μιας συστάδας που σχετίζεται με τον κατασκευαστικό τομέα πέτυχε προϊόντα (διαδραστικό μονοπάτι εκπαίδευσης εκτός εργοταξίου, ψηφιακός χάρτης δεξιοτήτων, σύνολο ηλεκτρονικών εργαλείων για την ενημέρωση των εταιρειών και των πελατών σχετικά με τα οφέλη της βιώσιμης κατασκευής για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων) και αποτελέσματα: ενίσχυση της ποιότητας της ΕΕΚ στον κατασκευαστικό κλάδο για τη βελτίωση της εικόνας του σύγχρονου, καινοτόμου, ψηφιοποιημένου και πράσινου τομέα.

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.