Αναρτήθηκε ο ανοιχτός, ηλεκτρονικός, κάτω των ορίων διαγωνισμός του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»,

Εργολαβία Ε-897, προϋπολογισμού 865.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:
25.04.2023 και ώρα 10:00
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:
25.04.2023 και ώρα 12:00

Ο διαγωνισμός:
• Έχει αναρτηθεί την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ στο link: https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/ProjectNotices/
• Θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 196611