Αίτημα της Ένωσης προς το Ταμείο για την αποδοχή των εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας Αττικής από το ΤΣΜΕΔΕ.