Στο πλαίσιο  της υποχρέωσης της  διοίκησης προς συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις και δεδομένου ότι με υπ’ αρ. 2377/2022 απόφαση Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας θεωρήθηκε αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στην  οικονομική επιτροπή των Δήμων  και του Περιφερειακού  Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών βάσει των ν. 4623/2019 (Α’134) και 4625/2019 (Α’139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά, με αποτέλεσμα  η μεγάλη πλειοψηφία αυτών να μεταβιβάζεται εκ νέου  στο Δημοτικό  και Περιφερειακό Συμβούλιο, αντίστοιχα.

  • Έτσι, σύμφωνα με  τις τροποποιήσεις που επιφέρουν τα άρθρα   31 έως 35 Ν. 5013/2023, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  12 Α/2023, εκτός των άλλων,  τα  Δημοτικά Συμβούλια είναι  αρμόδια να αποφασίζουν  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων  και για την έγκριση των  πρωτοκόλλων παραλαβής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρ. 1 των άρθρων 32 και 34 ισχύει για τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί  και αφορούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή δυνάμει του
άρθρου 31, εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση από την έναρξη ισχύος του νόμου .

  • Στο άρθρο 39 ορίζεται ο κατώτατος μισθός για το έτος 2023.