για τους διαγωνισμούς της 24ης Ιουλίου 2012. Μετά τις παρεμβάσεις της Ένωσης προς το Δήμο Χαλανδρίου με αίτημα την ματαίωση των διαγωνισμών αυτών προκειμένου να εξοφληθούν πρώτα οι προηγούμενες οφειλές προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων ο Δήμος μας απέστειλε απαντητική επιστολή .

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το έγγραφο, ο ένας διαγωνισμός ακυρώνεται με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου και η χρηματοδότηση του άλλου έργου εντάχθηκε σε Πρόγραμμα  του Πράσινου Ταμείου, γεγονός που  σημαίνει πως τα συγκεκριμένα χρήματα δεν μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς, η Ένωση δεν θα επέμβει στη διαγωνιστική διαδικασία