Με ελάχιστες εξαιρέσεις από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  θα ανατεθούν οι συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας του Αναπτυξιακού Προγράμματος , όπως προκύπτει από το Σχέδιο Νόμου που αναρτήθηκε στη Βουλή μετά την ψήφιση των άρθρων.

Το Υπουργείο Υποδομών επαναδιατύπωσε το επίμαχο άρθρο μετά τις έντονες αντιδράσεις του Εργοληπτικού Κόσμου , το οποίο έχει ως εξής:

” Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 1 Ν. 4412/2016:

Για την ανάθεση των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος  Συμβάσεων   Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται:

– Η παρ. 2, άρθρου 14  σχετικά με την υποχρέωση προηγούμενης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΕΚΚΑ

Η παρ. 4 του άρθρου 105 σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης

 -Οι  παρ. 7 έως και 12 του άρθρου 221 σχετικά με τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

 -Το  άρθρο 221Α  σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων οι επιτροπές διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης ολοκληρώνουν το έργο τους 

 -Η παρ. 4 του άρθρου 316 σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης”

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ. 2 του άρθρου 14 αναφέρει ότι πριν τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών  έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό του είδους της σύμβασης ως   ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού    Συμβουλίου

Η παρ. 4 του άρθρου 105 αναφέρει  ότι μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.(αφορά στο Βιβλίο Ι)

Οι παρ. 7 έως 12 του άρθρου 221 καθορίζουν  τη σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού για τη  διενέργεια  διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Το άρθρο 221 Α καθορίζει τις προθεσμίες εντός των οποίων οι επιτροπές Διαγωνισμού  οφείλουν να ολοκληρώνουν το ανατεθέν σε αυτές έργο

Η παρ. 4 του άρθρου 316 αναφέρει ότι μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. .(αφορά στο Βιβλίο Ι Ι)

Αναμένεται η δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Βουλής  ολόκληρου του κειμένου όπως ψηφίστηκε και η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ