Η εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης σε τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ δημιουργεί τεκμήριο ικανότητας για την ανάληψη αντίστοιχων έργων. Μόνο κατ' εξαίρεση, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση είναι δυνατό να προστίθενται επιπλέον όροι προσαρμοσμένοι στην ιδιαιτερότητα του έργου.
 
''Μόνο το γεγονός οτι πρόκειται περι κατασκευής μουσείου δεν καθιστά το έργο πολύπλοκο'' αποφαίνεται εκτός των άλλων, η υπ' αρθ. 408/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.