Η απόφαση του Υπορυγού Υποδομών με τίτλο “Καθορισμός διαδικασιών κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, μηχανισμού παραλαβής έργων και μηχανισμού παρακολούθησης εξέλιξης αυτών, καθώς και αρχών κοστολόγησης και τιμολόγησης μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5126 Β/2022.

Αντικείμενο της απόφασης αποτελεί ο καθορισμός κοινών όρων και διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνται για την ανάθεση έργων από την ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και
για την εκτέλεσή τους, καθώς και η χάραξη του πλαισίου και των αρχών συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κατά την υλοποίηση των  έργων.
2. Στο περιεχόμενο της απόφσης εντάσσονται:
α) Οι διαδικασίες ανάθεσης, από την ΟΣΕ Α.Ε. στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., εκπόνησης νέων μελετών και κατασκευής σιδηροδρομικών έργων,
β) Ο καθορισμός από την ΟΣΕ Α.Ε. των τεχνικών προδιαγραφών των προς κατασκευή έργων
γ) H διαδικασία παρακολούθησης από την ΟΣΕ Α.Ε. της πορείας εκπόνησης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων και η χορήγηση πρόσβασης της ΟΣΕ Α.Ε. στο
σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της ΕΡΓΟΣΕ, ως προς τον εγκεκριμένο χρονικό και οικο νομικό προγραμματισμό.
δ) Οι διορθωτικές διαδικασίες και ενέργειες, της ΕΡΓΟΣΕ για αντιμετώπιση των τυχόν αποκλίσεων από τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό υλοποίησης
των έργων.
ε) Διατάξεις για διορθωτικά μέτρα/αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων, μη τήρησης των προδιαγραφών του έργου καθώς και υπέρβασης κόστους.
στ) Ο μηχανισμός παραλαβής από την ΟΣΕ Α.Ε. των ολοκληρωμένων μελετών και έργων.

ζ) Ο τρόπος συνεργασίας και της κοινής αξιοποίησης των στελεχών των δυο εταιρειών με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.