Η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τον ορισμό αποφαινομένου οργάνου και διατάκτη στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4707 Β/2023.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ορίζει τον ίδιο ως αποφαινόμενο όργανο  και ως διατάκτη  για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών του ν. 4412/2016 με εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ.

Εν συνεχεία με την ίδια ως άνω απόφαση   ο Υπουργός από το σύνολο των αρμοδιοτήτων του   ως Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και αποφαινόμενου οργάνου στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργων, κατά τον ν. 4412/2016 και από το ποσό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ορίζει ως αποφαινόμενο όργανο τον  εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Υποδομών, διατηρούμενης σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, να ασκεί συντρεχόντως τις αρμοδιότητες αυτές, οι οποίες ενδεικτικώς αναφέρονται στο άρθρο 2 της ως άνω αποφάσεως