Δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 5104 Β/2021 η  απόφαση  του Υπουργού Υποδομών για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, στην οποία προβλέπονται εκτός των άλλων, τα εξής: .

 • Το πεδίο εφαρμογής της αποφάσεως  καταλαμβάνει δημόσιες συμβάσεις έργων  άνω του κοινοτικού ορίου.
 •   Η επίβλεψη των έργων  δύναται να ασκηθεί, από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ)  εφόσον προβλέπεται ρητά  στην διακήρυξη.
 • Ο ΙΦΕ είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που  είναι εγγεγραμμένο  στα  δύο Τμήματα του «Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων» (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου.
 • Η διαδικασία ορισμού τεχνικών υπαλλήλων που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα ως επιβλεπόντων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία  και η διαδικασία άσκησης της επίβλεψης από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης  είναι τυπικώς και ουσιαστικώς ισοδύναμες και δεν διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο άσκησης της επίβλεψης. Η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολογία της σχετικής απόφασης ή του αντίστοιχου όρου της διακήρυξης.
 • Σε περίπτωση που η διακήρυξη ορισμένου διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου προβλέπει ότι η άσκηση της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου θα διενεργηθεί από πιστοποιημένο ΙΦΕ, κάθε  υποψήφιος  υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της  σύμβασης, εφόσον αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος επιλέγει με δαπάνες του τον ΙΦΕ που θα προτείνει με την προσφορά του.
 • Ο Κύριος του Έργου και τα όργανά του διατηρούν όλες τις εξουσίες ελέγχου και εποπτείας επί της επίβλεψης που διενεργεί ο ΙΦΕ
 • Ο ΙΦΕ ευθύνεται έναντι του Κυρίου του Έργου ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ενώ δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου για τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων επίβλεψης
 • Η αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και προστίθεται στην προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκτέλεσή του.
 • Η αμοιβή του ΙΦΕ καταβάλλεται αποκλειστικώς από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών και
  εξόδων του
 • Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.