Δημοσιεύτηκε περίληψη της υπ΄αριθμ.  771/2023  αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία αναφέρει ότι “Κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 915/1979 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 805/1981, ο δικαιωθείς συντάξεως από το πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (E.T.A.A., ήδη e – Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος έχει ταυτόχρονα και οφειλές προς το Ταμείο από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ασφαλιστικές εισφορές και ο οποίος βρίσκεται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεών του ιδίως για λόγους υγείας, δύναται να ζητήσει από το Ταμείο να του χορηγήσει το 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης με παρακράτηση του υπόλοιπου 50% προς συμψηφιστική απόσβεση των οφειλών του αυτών. Εφόσον δε συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις του νόμου (υποβολή αίτησης, πραγματική ένδεια ή λόγοι υγείας του συνταξιούχου), το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού φορέα έχει δεσμία αρμοδιότητα να αποφασίσει τη χορήγηση στον συνταξιούχο ποσοστού 50% της δικαιούμενης από αυτόν σύνταξης ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής του. Δεν συντρέχει παραβίαση της αρχής της ισότητας, αφού τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 11 του αν.ν. 2326/1940 τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, δεδομένου ότι γενικό και αντικειμενικό κριτήριο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής για όλους τους ενδιαφερόμενους είναι αυτοί να βρίσκονται αποδεδειγμένως σε κατάσταση πραγματικής ένδειας για λόγους ιδίως οικονομικούς ή σε ουσιαστική αδυναμία να επιμεληθούν των υποθέσεών τους ιδίως για λόγους υγείας.